התוכנה שלכם – האתגר שלנו!

מערכת ERP - תכנון, ניטור ובקרת תפעול וייצור

מטרות :
לספק תמונה כוללת לגבי הכרוך בעמידה ביעדי המפעל והדרכים והאמצעים להשגתם  בתחומי התפעול והייצור, הכנת התשתית
לניהול רצפת הייצור ותקשורת  Top down – Bottoom up
קבלת החלטות על העברת עבודה לקבלני משנה, Make/Buy
לתרום ליעילות התפעול והיכולת להציע מועדי אספקה קצרים

מיצוב :
מערכת ERP – תוכנה לניהול עסק הנו חוליית הקישור
בין השיווק לייצור – במנוח המקובל "תפי" אך במובנו הנרחב
של מושג זה.

פתרונות ופונקציות ראשיות :
ניהול הזמנות תכנון , ניטור , העמסה וזימון ,
הוצאת הוראות ייצור וכרטיסי ניתוב (פקודות עבודה) עם הפקת מדבקות ברקוד ,

תאור מסגרתי :
 

מודול אתגרית תוכנה לניהול עסק זה מאפשר תכנון , ניטור ובקרה תפעולית ולוגיסטית
(באופן שוטף ולטווח ארוך יותר) של מכלול הפעילויות המתוארות סכמטית . בכלל זה – הכנת
תחזיות , קביעת עדיפויות וניטור קיבולת הייצור , זיהוי צווארי בקבוק , תכנון רכש ,
החלטות על העברת עבודה לקבלן משנה  Make/Buy

אנו מקדמים ומשפרים את ניהול העסק שלכם